Zijn uw autobanden aan vervanging toe? Rijd langs bij Bandenservice Van den Enghel in Purmerend

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Webshop Bandenservice Van den Enghel

Bandenservice Van den Enghel
Flevostraat 70
1442 PZ Purmerend

KvK  37116578

ARTIKEL 1: DEFINITIES/ALGEMEEN

a) Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan onder:
-voorwaarden: de VACO algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
-VACO-leverancier: ieder door de VACO erkende onderneming die in aanbiedingen en overeenkomsten naar de voorwaarden verwijst
-afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan de VACO-leverancier opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of levering van zaken

b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen een VACO-leverancier en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering va zaken en/of het verrichten van diensten. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, waarvoor de VACO-consumenten voorwaarden van toepassing zijn.

c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitslutiing van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: OFFERTES/PRIJZEN

a) Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend.
b) Elke aanbieding van de VACO-leverancier kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
c) De door de VACO-leverancier opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de VACO-leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
d) Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. worden door de VACO-leverancier apart in rekening gebracht.

ARTIKEL 3: LEVERING EN LEVERTIJD

a) Door de VACO-leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de VACO-leverancier schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld, Daarbij zal aan de VACO-leverancier een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b) Zodra zaken bij de VACO-leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend.
c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door de VACO-leverancier is opgegeven te accepteren.
d) De VACO-leverancier kan verkochte zaken in gedeelten leveren en factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden in dien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

ARTIKEL 4: OVERMACHT

a) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, en welke niet aan de VACO-leverancier is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval: stakingen , een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de VACO-leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene stortingen in de energievoorziening, algemeen vervoersproblemen etc.
b) De VACO-leverancier kan zich ook op overmacht beroepen, in dien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreed nadat de VACO-leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
c) Gedurende de toestand van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de VACO-leverancier zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort,. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de VACO-leverancier niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d) Heeft de VACO-leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de VACO-leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 5: RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waar op het transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico`s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c) Iedere levering van zaken door de VACO-leverancier aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.
d) De VACO-leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontvinden en de door hem geleverde zaken terug nemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent de afnemer de VACO-leverancier vrije toegang tot de geleverde zaken.
e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

ARTIKEL 6: BETALING

a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen a contant of onder rembours. Indien partijen zijn overeengekomen dat de levering niet a contant of onder rembours zal geschieden, dient betaling door de afnemer op de door de VACO-leverancier aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn zin overeengekomen. Betaling dien tin alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
b) Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c) De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd 1% per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zij, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.
d) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van u68,07.

ARTIKEL 7: RECLAME

a) De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de VACO-leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden de VACO-leverancier terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en ede betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na levering.
b) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen
c) De VACO-leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:
-niet inachtneming van door de VACO-leverancier en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften
-een ander dan normaal gebruik
-gebreken voortkomend ui normale slijtage
-montage of reparatie door derden
-toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard kwaliteit van toegepaste materialen
-materialen of zaken die door de afnemer aan de VACO-leverancier ter bewerking zijn verstrekt
-materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.
d) Indien de VACO-leverancier op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. In dien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de VACO-leverancier gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

a) De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 7c omschreven verplichtingen.
b) Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door de VACO-leverancier geleverde zaken en/of diensten is de VACO-leverancier niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de VACO-leverancier.
c) De VACO-leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken in door de VACO-leverancier geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
d) De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is beperkt tot het bedrag van de door de verzekring gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. In dien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de
VACO-leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
e) De VACO-leverancier is , binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of binnen de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur binnen de EU aan de afnemer bekend te maken.
f) Kan de VACO-leverancier niet aan de verplichting van artikel 8e voldoen, of heeft de VACO-leverancier de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.
g) De VACO-leverancier is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben,verhandel etc. van de geleverde zaak in breuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a) Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen VACO-leverancier en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in wiens rechtsgebied de VACo-leverancier statutair gevestigd is.